Nätverket för ambulanssjukvård

Svenska Rådet för Hjärt- Lungräddnings Nätverk för ambulanssjukvård syftar till att samla resurspersoner i Sverige som tillsammans kan dela erfarenheter och kunskaper kring hjärtstopp i prehospital miljö.

År 2021 rapporterade ambulanssjukvården in 5855 hjärtstopp i det Svenska Hjärt- Lungräddningsregistret. 10,8% av dessa var vid liv 30 dagar senare. Att den prehospitala vårdkedjan fungerar optimalt är av yttersta vikt för att liv ska kunna räddas vid plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Även om handlingsplanerna är desamma i den prehospitala vården som intrahospitalt så tillkommer ett stort antal aspekter såsom miljöfaktorer, personal- och resurstillgång, förmågan att arbeta effektivt under förflyttning m.m.

Från 90-talet fram till 2010 ökade överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus kontinuerligt, men dessvärre har denna förbättring avstannat under det senaste decenniet. Orsakerna är ej fullt klarlagda, men att ambulanssjukvårdens responstid ökar är en tänkbar del, då betydelsen av tidig HLR samt tidig defibrillering är väl kända. Samtidigt har en rad mer eller mindre nya samverkanspartners dykt upp för ambulanssjukvården där räddningstjänst, polis, väktare och privatpersoner utlarmade via mobiltelefon (smslivräddare) kan bistå med första åtgärder till patienten i hjärtstoppssituationer.

Nätverket för ambulanssjukvård strävar efter att vara en spelplan där ambulansverksamheter runtom i Sverige kan dela erfarenheter och sprida samt ta del av kunskap relaterad till olika aspekter av den prehospitala hjärtstoppsvården. Strävan är att varje svensk ambulansstation ska representeras med minst en-två  HLR-instruktörer i ambulansnätverket och att samtliga läkare med ledningsansvar i ambulanssjukvården ska vara med. Medlemmar i nätverket får del av riktad information från HLR-rådet samt inbjuds att delta i fysiska nätverksträffar vartannat till vart tredje år. Nätverket är en del av Regiongruppen HLR Sjukvård.

Facebook-gruppen HLR i ambulanssjukvården

Utöver representanterna i nätverket så bedrivs parallellt med nätverket en Facebook-grupp riktad exklusivt till HLR-instruktörer i ambulanssjukvården. Där finns möjlighet att ta del av riktad information samt utbyta erfarenheter. I gruppen välkomnas alla HLR-instruktörer verksamma i ambulanssjukvården att bli medlemmar. Gruppen hittas på https://www.facebook.com/groups/hlrambulans

Dela innehållet: