Nätverket för ambulanssjukvård

Lansering av prehospitalt beslutsstöd för A-HLR vuxen

Svenska HLR-rådet lanserar en ny algoritm kallad ”Prehospitalt beslutsstöd för A-HLR vuxen” som är avsedd att vara ett stöd för ambulanspersonal vid omhändertagandet av patienter med hjärtstopp.

Algoritmen bygger på en genomgång av befintlig evidens samt beprövad erfarenhet gällande dessa patientgrupper. Grunden kommer från algoritmen för avbrytande av HLR prehospitalt från 2011.

Den reviderade algoritmen fokuserar på de patienter där intransport till sjukhus under pågående HLR bör prioriteras i ett tidigt skede, men även på de tillstånd där ambulanspersonal bör överväga att avbryta behandlingen på plats. Algoritmen förutsätter att behandling enligt algoritmen för A-HLR inletts, beslut tas därefter om fortsatt handläggande. Nytt är att rytmerna asystoli och PEA särskiljs och värderas olika, detta på grund av att forskning visat att patienter med PEA har större möjlighet att överleva ett hjärtstopp än patienter med asystoli som initial rytm. Patienter med asystoli som initial rytm och som efter A-HLR behandling har kvarvarande asystoli bör endast i undantagsfall transporteras till sjukhus, mycket få  patienter i denna grupp överlever händelsen.

 

Vid följande tillstånd rekommenderas dock att patienten transporteras till sjukhus utan fördröjning med pågående HLR oavsett hjärtrytm:

  • Graviditet och trauma
  • Intoxikation, hypotermi, drunkning
  • Hjärtstopp bevittnat av ambulanspersonal

.

Syftet med algoritmen är att utgöra ett stöd för beslut gällande prehospital handläggning av patienter med hjärtstopp med hjälp av en enkel, evidensbaserad handlingsplan. Målet är att i ett tidigt skede identifiera och transportera de patienter som kan kräva ytterligare interventioner på sjukhus och att vi därigenom kan öka överlevnaden.

Algoritmen finns i listen till vänster och kan fritt laddas ner och spridas.

//Arbetsgruppen hjärtstopp inom sjukvården och HLR-rådets vetenskapliga grupp

 

 

Nätverket för ambulanssjukvård syftar till att samla resurspersoner i Sverige som tillsammans kan dela erfarenheter och kunskaper kring plötsligt oväntade hjärtstopp i prehopital miljö. 

Den prehospitala ambulanssjukvården påbörjar eller är delaktiga hjärt-lungräddningar vid över 5000  hjärtstopp varje år i Sverige. I den prehospitala världen ändras förutsättningarna med varje nytt hjärtstopp vi möter. Även om HLR algoritmen är den samma så inträffar hjärtstoppen aldrig samma plats och med samma personer. Vi arbetar med kolleger ifrån Polis, Räddningstjänst, Väktare. Vi möter bystander och familjemedlemmar och i den stunden är möjligheten att rädda ett liv det som förenar oss. Vi kan dela händelsen med övrig ambulanspersonal som var på plats men våra erfarenheter kan vara svårt att sprida i större sammanhang.

Att varje person som arbetar i prehospitalvård möter ca två hjärtstopp per år gör att det är svårt att skapa en erfarenhet baserat egna erfarenheter. Ambulansnätverket inom HLR rådet arbetar utifrån att vi möter hjärtstoppspatienten under samma förutsättningar och utifrån det också kan dela på våran kunskap. Som medlem i nätverket får man också tillgång om vad som publiceras om HLR i prehospitalmiljö samt ta del av kollegors erfarenheter. Att ta del av ambulansnätverkets nyhetsbrev är öppet för alla med prehospitalt intresse medan våra träffar är främst riktat till de som utbildar i HLR inom ambulanssjukvården eller har ett övergripande medicinskt ansvar.

Ordförande för nätverket Pär Lindblad
par.lindblad@rjl.se
Dela innehållet: