Organisation, Visioner och Mål

Svenska rådet för hjärt-lungräddning är en nationell kunskaps- och utbildningsorganisation med syfte att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp inom sjukvården och i samhället. Det ska ske genom implementering av internationella, vetenskapligt underbyggda riktlinjer i utbildningsprogram på olika nivåer inom hjärt-lungräddning och första hjälpen. Vår vision är att alla medborgare ska kunna hjärt-lungräddning till vuxna och barn, använda en hjärtstartare, samt kunna ge första hjälpen till drabbade vid plötsligt hjärtstopp och i livshotande situationer. Det yttersta målet är att överlevare efter hjärtstopp ska ges bästa möjliga förutsättningar för en god livskvalitet.

HLR-rådets visioner

– Alla medborgare ska kunna hjärt-lungräddning för vuxna och barn samt första hjälpen
– Alla personer som överlevt hjärtstopp ska ges förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet
– Alla barn i grund- och gymnasieskolan ska årligen genomgå HLR- och första hjälpen utbildning (6-19 år)
– Obligatorisk repetition av HLR och första hjälpen för människor i arbetsför ålder (19-70 år)
– År 2030 ska minst 1000 personer räddas till livet årligen vid hjärtstopp utanför sjukhus
– År 2030 ska minst 1000 personer räddas till livet årligen vid hjärtstopp på sjukhus

HLR-rådets mål

HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp på och utanför sjukhus, samt att öka kunskapen i samhället om första hjälpen. Det ska åstadkommas genom att:
– Sprida kunskaper i samhället och inom sjukvården om behandling av hjärtstopp och första hjälpen
– Skapa, utveckla, och revidera riktlinjer och utbildningsprogram för behandling av hjärtstopp och första hjälpen
– Skapa, utveckla, och revidera etiska riktlinjer för behandling av hjärtstopp
– Följa effekten av ovanstående i form av överlevnad och cerebral funktion

Styrelse

Styrelsen består av fem personer: Ordförande Therese Djärv, Helena Franz, Johan Björklund, Sune Forsberg (Svenska Kardiologföreningens representant), Anna Lybeck (Svensk Förening för Anestesi- och Intensivvårds representant), Lund. För mer information om styrelsen: HLR-rådets styrelse.

Medlemskap i rådet erhålls genom rekommendation och därefter inval. Årsmöte sker en gång per år i april.

Arbetsgrupper

Rådets verksamhet bedrivs via arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en ordförande och ytterligare cirka fem ledamöter. Arbetsgruppen skapar riktlinjer för behandling av hjärtstopp utifrån arbetsgruppens ansvarsområde. Dessa riktlinjer skall godkännas av rådets styrelse. Arbetsgrupperna organiserar sina möten utifrån egna riktlinjer och tar årligen ställning till eventuella ändringar i behandlingsrekommendationerna, anordnande av utbildningsaktiviteter mm. Läs mer om arbetsgrupperna: HLR-rådets arbetsgrupper.

Samverkan

HLR-rådet har en stark förankring med nationella organisationer, myndigheter och med enskilda sjuksköterskor, läkare och forskare gällande utvecklingsarbete vid omhändertagande av patienter som drabbas av hjärtstopp, såväl på som utanför sjukhus. Mycket av kommunikationen sker via nätverk och rådets webbplats ‹www.hlr.nu›.

Kongresser och symposier

Rådet anordnar kontinuerligt vetenskapliga symposier och  kongresser där nya rön och eventuella förändringar av riktlinjer för hjärt-lungräddning presenteras. Kongressen HLR2019 ”Tillsammans räddar vi liv” hölls i Stockholm i september 2019. Nya guidelines inom HLR och första hjälpen skulle ha lanserats på ERC kongressen i Manchester i okt 2020. På grund av Covid-19 pandemin flyttades lanseringen av slutliga europeiska guidelines till mars 2021. Kongressen i Antwerpen gavs online med ca 4000 deltagare från hela världen.

Den 23-24 november 2021 genomfördes HLR-rådets guidelineskongress HLR2021-”Framtiden är nu” i Göteborg med vetenskapliga föreläsningar och lansering av nytt utbildningsmaterial. I samband med detta publicerades ett dokument med sammanfattning av medicinska och pedagogiska riktlinjer 2021 i utbildningsprogrammen. Samtliga föreläsningar från kongressen kan ses här som PDF:er.

På kongressen 2021 lanserades även ”Nationell strategi för plötsligt hjärtstopp i Sverige” som återfinns i högerspalten på denna sida. Där har HLR-rådet sammanfattat 11 steg för ökad överlevnad vid hjärtstopp på och utanför sjukhus, och de åtgärder som kan utföras av organisationer, skolor, sjukhus, medborgare i samhället och larmcentralen m fl. för att fler ska överleva med god livskvalitet.

Dela innehållet: