Press

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska på gatan. Oftast är det äldre personer eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas av hjärtstopp. Den enda behandling som är bevisat effektiv mot hjärtstopp är hjärt-lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare, hjärtstartaren ger tydliga och enkla instruktioner.

Ett plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod, detta beror på ett problem i hjärtats elektriska system, hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt, ett flimrande hjärta pumpar inget blod ut till kroppen. Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Den enda behandling som kan hjälpa är HLR och en tidig strömstöt från en hjärtstartare.

Som lekman ska man larma 112 om personen är medvetslös med onormal eller ingen andning och ge HLR tills ambulansen anländer. Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man använda den så tidigt som möjligt även om man inte har utbildning. Genom att ge omväxlande 30 kraftiga och snabba bröstkompressioner samt 2 inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen, med en tidig stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet.

Om man vid hjärtstopp hos vuxen är osäker på HLR eller inte kan göra inblåsningar kan enbart bröstkompressioner ges i väntan på ambulans, till barn skall dock alltid både bröstkompressioner och inblåsningar ges. Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare och det är bättre att göra någonting än ingenting alls.

Olika typer av hjärtstopp

Personer med bakomliggande sjukdom tillhör den grupp som löper störst risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det är viktigt att dessa personer får rätt förebyggande behandling och information om hur de ska ändra sin livsstil för att minska risken att drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Hjärtstopp kan även orsakas av syrebrist såsom drunkning, kvävning eller förgiftning med läkemedel. Hjärtstopp orsakat av syrebrist är vanligast hos barn och behovet av defibrillering är i denna gruppen relativt sett litet. Inte sällan inträffar även självmord i samhället, tillvägagångssätten gör ibland att dessa psykiskt sjuka personer påträffas i ett tidigt skede och att HLR kan påbörjas i syftet att rädda livet på individen. Olyckor i form av traumatiska händelser såsom trafikolyckor, fallolyckor eller annan typ av våld såsom misshandel, knivstick eller skottskador orsakar en livshotande blödning hos en person där hjärtat i övrigt är friskt.

Antal hjärtstopp i Sverige årligen

Totalt inträffade det enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister 91 002 dödsfall i Sverige år 2015. (1) Av dessa rapporterades det in totalt 8182 oväntade hjärtstopp på och utanför sjukhus till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret varav ambulanssjukvården rapporterade 5550 oväntade hjärtstopp utanför sjukhus där HLR påbörjats av en bystander eller av ambulanspersonal, överlevnaden till 30 dagar var där 11% – 586 personer. (2)

Det finns det stora möjligheter till överlevnad från oväntat hjärtstopp om larm, behandling med HLR och hjärtstartare sätts in de första minuterna efter att cirkulationen upphört. I bevittnade fall av förmodat kardiell orsak kan överlevnaden till 30 dagar uppgå till 70% (3). Tidigare angavs att totalt 10,000 personer drabbas av ett oväntat hjärtstopp årligen i Sverige, denna siffra är dock spekulativ och bör inte användas för att beskriva omfattningen.

Ladda gärna ned Svenska HLR-registrets årsrapport 2017 här!

Om hjärtinfarkt

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är inte samma sak, däremot kan hjärtstopp orsakas av en hjärtinfarkt. Hjärtstopp leder till döden om det inte behandlas omedelbart. Hjärtinfarkt kan man överleva. Hjärtinfarkt beror på cirkulationsrubbning ofta beroende på proppbildning i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Den del av hjärtat som blir utan syre skadas allvarligt och skadan blir allvarligare ju längre det dröjer innan proppen kan lösas upp. Den skada som blir kvar efter en propp kallas hjärtinfarkt. De typiska symptomen vid hjärtinfarkt är plötslig smärta i bröstet. Smärtan varierar hos olika personer och symptomen kan vara olika hos kvinnor och män. Hos kvinnor är ofta symptomen mer diffusa och smärtan inte lika stark.

Symptomen kan vara värk i käke, nackparti, illamående, buksmärta, yrsel, svimning, tryck eller tyngdkänsla över bröstet, andnöd och orkeslöshet. Ofta strålar smärtan ut i arm, käkar, hals, mage och/ eller rygg. Smärta i bröstet kombinerat med illamående, hjärtklappning, kallsvett, yrsel eller andnöd tyder på att personen drabbats av hjärtinfarkt. Det är då mycket viktigt att snarast komma under vård, ring 112.

Referenser:

  1. Socialstyrelsen, Statistik om dödsorsaker 2015: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-8-3
  2.  Herlitz J. Hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport 2016: https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/hjart-lungraddningsregistret-arsrapport-2016.pdf
  3. Ringh M, Jonsson M, Nordberg P, Fredman D, Hasselqvist-Ax I, Håkansson F, Claesson A, Riva G, Hollenberg J. Survival after Public Access Defibrillation in Stockholm, Sweden–A striking success. Resuscitation. 2015 Jun;91:1-7
Dela innehållet: