Hjärtstopp

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska på gatan. Oftast är det äldre personer eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas. Den enda behandling som är bevisat effektiv är hjärt-lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare.

Ett plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Det beror oftast på minskat blodflöde i hjärtats kranskärl efter en hjärtinfarkt, eller på rubbningar i hjärtats elektriska impulssystem. Den vanliga hjärtrytmen övergår till ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer), vilket medför att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Ett flimrande hjärta pumpar inget blod ut till kroppen. Efter endast några sekunder faller personen ihop medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Den enda behandling som hjälper är HLR och en tidig strömstöt från en hjärtstartare.

Som lekman ska man larma 112 om personen är medvetslös med onormal eller ingen andning och direkt starta HLR. Larmoperatören stödjer inringaren att utföra HLR, aktivera mobilens högtalarfunktion. Om flera livräddare på plats, ska en person hämta närmaste hjärtstartare om tillgänglig. Hjärtstartaren ger talade instruktioner och ska användas så  snabbt som möjligt, även om man inte har utbildning. Genom att ge omväxlande 30 kraftiga och snabba bröstkompressioner och 2 inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en tidig strömstöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakat hjärtstoppet. Fortsätt med HLR tills annan hjälp anländer till platsen.

Hitta närmaste hjärtstartare på Hjärtstartarregistrets karta

Om man vid hjärtstopp hos vuxen är osäker på HLR eller inte kan göra inblåsningar, kan enbart bröstkompressioner ges i väntan på ambulans. Till barn ska alltid både bröstkompressioner och inblåsningar ges. Alla kan lära sig HLR och att använda en hjärtstartare, HLR-rådet uppmanar alla att gå en utbildning i både Vuxen- och Barn-HLR.

Så här gör du Vuxen-HLR
Så här gör du Barn-HLR

Olika typer av hjärtstopp
Personer med bakomliggande sjukdom tillhör den grupp som löper störst risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det är viktigt att dessa personer får rätt förebyggande behandling och information om hur de ska ändra sin livsstil för att minska risken att drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Hjärtstopp kan även orsakas av syrebrist såsom drunkning, kvävning eller förgiftning med läkemedel. Hjärtstopp orsakat av syrebrist är vanligast hos barn och behovet av defibrillering är i denna gruppen relativt sett liten. Inte sällan inträffar även självmord, tillvägagångssätten gör ibland att dessa personer påträffas i ett tidigt skede och att HLR kan påbörjas i syftet att rädda livet på individen. Olyckor i form av traumatiska händelser som trafikolyckor, fallolyckor, eller annan typ av våld som misshandel, knivstick eller skottskador orsakar livshotande blödningar som kan resultera i hjärtstopp.

Antal hjärtstopp i Sverige
I Sverige rapporterar ambulanspersonal årligen in ca. 6000 hjärtstopp utanför sjukhus där HLR är påbörjad, till det Svenska Hjärtlungräddningsregistret. Överlevnaden utanför sjukhus är 10%. För sjukhus är motsvarande siffra 2500 fall med en överlevnad på 37% (2020).

Det finns stora möjligheter till överlevnad vid oväntat hjärtstopp om larm, behandling med HLR och hjärtstartare sätts in de första minuterna efter att cirkulationen upphört. I bevittnade fall av förmodat kardiell orsak kan överlevnaden till 30 dagar uppgå till 70% visar vetenskapliga studier. Tidigare angavs att totalt 10,000 personer drabbas av ett oväntat hjärtstopp årligen i Sverige, denna siffra är dock spekulativ och bör inte användas för att beskriva omfattningen.

Svenska HLR-registrets hemsida

Om hjärtinfarkt
Hjärtstopp och hjärtinfarkt är inte samma sak, däremot kan hjärtstopp orsakas av en hjärtinfarkt. Hjärtstopp leder till döden om det inte behandlas omedelbart, hjärtinfarkt kan man överleva. Hjärtinfarkt beror på cirkulationsrubbning ofta orsakad av proppbildning i hjärtats kranskärl, vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Den del av hjärtat som blir utan syre skadas och skadan blir allvarligare ju längre det dröjer innan proppen kan lösas upp. Den skada som blir kvar efter en propp kallas hjärtinfarkt. De typiska symptomen vid hjärtinfarkt är plötslig smärta i bröstet. Smärtan varierar hos olika personer och symptomen kan vara olika hos kvinnor och män. Hos kvinnor är ofta symptomen mer diffusa och smärtan inte lika stark.

Symptomen kan vara värk i käke, nackparti, illamående, buksmärta, yrsel, svimning, tryck eller tyngdkänsla över bröstet, andnöd och orkeslöshet. Ofta strålar smärtan ut i arm, käkar, hals, mage och/ eller rygg. Smärta i bröstet kombinerat med illamående, hjärtklappning, kallsvett, yrsel eller andnöd tyder på att personen drabbats av hjärtinfarkt. Det är då mycket viktigt att snarast komma under vård, larma 112 direkt för att snabbt få ambulans på plats som kan starta behandling.

 

Dela innehållet: