A-HLR till barn

Utbildning i avancerad hjärt-lungräddning till barn, A-HLR, vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor som arbetar med barn inom hälso- och sjukvården eller i prehospital verksamhet där det krävs beredskap för att kunna ta hand om barn med andnings- och/eller hjärtstopp. Andra yrkesgrupper inom samma verksamheter kan beredas möjlighet att delta i utbildningen, men kommer inte att examineras.

GRUNDUTBILDNING I A-HLR TILL BARN

-deltagaren lär sig att självständigt behandla en barn med hjärtstopp
-utbildningen består i huvudsak av praktisk träning
-efter genomförd utbildning skall du kunna utföra A-HLR till barn enligt gällande svenska riktlinjer
-efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning

Tidsåtgång: 1 heldag
Antal deltagare: Max 6 deltagare per instruktör
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Förkunskapskrav för grundutbildning A-HLR till barn
Deltagare skall;
– ha gått Svenska HLR rådets kurs i S-HLR barn eller repeterat under de senaste 6 månaderna
– ha läst in kursboken i god tid innan kurstillfället
– känna dig säker på HLR teknik, dvs bröstkompressioner och inblåsningar
– ha genomfört HLR-rådets webbutbildning och blivit godkänd på nyckelfrågorna

Kursinnehåll
– bedöma svårt sjuka barn
– praktiska övningar med luftvägshantering
– HLR-teknik
– defibrillering
– intraosseös nålsättning
– vätsketillförsel
– teamträning med scenarioövningar

Lärandemål i grundutbildning A-HLR till barn
Efter genomgången utbildning i A-HLR till barn ska deltagaren kunna:
– förstå bakomliggande orsaker till hjärt- och andningsstopp hos barn
– förstå vikten av att starta HLR tidigt
– kunna larma och förstå hur larmorganisationen fungerar
– kunna göra HLR med god kvalitet
– kunna använda hjälpmedel inklusive syrgas och sugutrustning för att understödja andningen
hos ett barn
– kunna handlingsplanen för A-HLR till barn
– kunna/förstå vilka arytmier som skall defibrilleras eller inte samt hur du använder en defibrillator
på ett säkert och effektivt sätt till barn
– förstå vikten av regelbunden träning och kontroll av akututrustningen

INSTRUKTÖRSUTBILDNING I A-HLR TILL BARN

Förkunskaper för instruktörsutbildning
– Leg. läkare, Leg. sjuksköterska
– Tjänstgöring inom barn- och akutsjukvård eller utbildning inom akutsjukvård
-instruktör i S-HLR barnoch genomgången grundutbildning i A-HLR barn
-förberedda övningsuppgifter

 

Kursinnehåll
Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten och kan kunna leda teamträning i scenarioform.

Lärandemål för instruktörsutbildning
När du genomfört instruktörsutbildning i A-HLR till barn skall
du kunna:
– förmedla det ideologiska budskapet med att tidigt identifiera sviktande viktiga organfunktioner
hos ett barn
– förmedla det ideologiska budskapet med att tidigt larma och starta HLR med god kvalitet
– förmedla det standardiserade utbildningsprogrammet i A-HLR till barn
– planera och genomföra grundutbildning i A-HLR till barn
– lärandemål för grundutbildning i A-HLR till barn
– aktuellt utbildningsmaterial
– använda aktivt lärande
– visa praktiska moment och skapa praktisk träning i A-HLR till barn
– beakta säkerhet och bedöma kvalitet på deltagarnas utförande samt skapa tillfälle till feedback
och reflektion
– förmedla vikten av att hålla kunskaper aktuella
– reflektera över ditt eget lärande
– planera och genomföra repetitionsutbildning i A-HLR till barn.

Du skall också ha kännedom om:
– fördjupade kunskaper inom A-HLR till barn
– hur medicinska riktlinjer och behandlingsprogram kommer till
– vikten av standardisering av utbildning och behandlingsriktlinjer
– möjligheter att hålla dina kunskaper aktuella.

Tidsåtgång: 2 heldagar
Antal deltagare: Max 6 deltagare per instruktör
Minsta antal utbildningar en instruktör skall hålla: 1 per år

Dela innehållet: