A-HLR barn

A-HLR barn för sjukvårdspersonal

GRUNDUTBILDNING 

Om utbildningen

Utbildningsprogrammet A-HLR barn är en påbyggnadsutbildning till S-HLR barn där du får lära dig att  självständigt och i team behandla barn med andningsstopp eller hjärtstopp enligt handlingsplanen för A-HLR barn.

Målgrupp
A-HLR barn är en påbyggnadsutbildning till S-HLR barn. Utbildningen riktar sig främst till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständig
ska kunna behandla barn med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning i A-HLR barn ska deltagaren kunna:
• förstå bakomliggande orsaker till hjärt- och andningsstopp hos barn och hur du kan förebygga dem
• behandla ett barn med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR barn
• förstå vikten av teamarbete och teamträning
• förstå varför riktlinjer till barn och vuxna skiljer sig åt.

Förkunskaper

Godkänd grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR barn senaste halvåret. Inläst kursbok och godkänt resultat på webbutbildningen i A-HLR barn.

Tidsåtgång

6-8 timmar beroende på antal kursdeltagare.

 

INSTRUKTÖRSUTBILDNING 

Om utbildningen
Kursen ges i HLR-rådets regi och innehåller diskussioner om pedagogik, övningar i att instruera kursdeltagare i de praktiska moment som ingår samt att fördjupa kunskapen om teamträning med återkoppling.

Förkunskap
Legitimerad läkare eller sjuksköterska. Tjänstgöring inom akut- och/eller barnsjukvård. Instruktör i S-HLR barn med erfarenhet av minst fyra utbildningar. Godkänd grundutbildning i A-HLR barn. Inläst kurs- och instruktörsbok, samt godkänd webbutbildning i A-HLR barn, grund- och instruktörsnivå. Förberedda träningsuppgifter.

Lärandemål för instruktörsutbildning
När du genomfört instruktörsutbildning i A-HLR till barn ska du kunna:

• planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i A-HLR barn
• förstå och använda aktivt lärande och utvecklande feedback
• skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
• bedöma att deltagarna utför HLR till barn med god kvalitet samt kan behandla ett barn med hjärtstopp
enligt handlingsplanen för A-HLR barn
• bedöma att deltagarna har förståelse för bakomliggande orsaker till hjärtstopp hos barn samt hur dessa
kan förebyggas
• leda scenarioträning och förstå vikten av teamarbete och kommunikation
• veta hur nya riktlinjer för HLR skapas och implementeras.

Tidsåtgång

8 + 8 timmar

HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING

Om utbildningen

Sker i HLR-rådets regi och vänder sig till särskilt utsedda personer.

Dela innehållet: