Totalt 1532 räddade liv efter hjärtstopp i Sverige år 2019

I en rykande färsk årsrapport från Svenska Hjärt-lungräddningsregistret presenteras data om hur många personer i Sverige som räddats till livet med hjärt-lungräddning (HLR) efter plötsligt hjärtstopp, totalt rapporterades 8404 hjärtstopp under året.

År 2019 räddades hela 1532 personer,  626 personer utanför sjukhus och 906 på sjukhus till livet efter ett plötsligt hjärtstopp. Det är en ökning med 36 personer från 2018  då 1496 personer återfick livet efter plötsligt hjärtstopp. Det kan tyckas som en liten ökning, men betyder i praktiken att ytterligare 36 personer får fortsätta att leva tillsammans med familj och närstående.

Överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus är 11% , och har i princip varit oförändrad sedan 2011.  Motsvarande siffra på sjukhus  är 37% och där har antalet överlevare stadigt ökat sedan registreringen startade år 2005. I dag rapporterar alla Sveriges ambulansorganisationer och akutsjukhus till registret.

Hjärtstopp utanför sjukhus

År 2019 rapporterades 5934 fall av hjärtstopp utanför sjukhus till registret. Det är ungefär lika många fall som de två senaste åren.  Överlevnaden har ökat från 4.4% år 2000 till 11% 2019. Andelen livräddaringripanden s.k. bystander-HLR, har fördubblats sedan 90-talet, då färre fick HLR före ambulansens ankomst (31%). År 2019 har andelen bystander-HLR ökat till 77,1%. Det innebär att fler än 7 av 10 personer får hjälp innan ambulans är på plats. Med livräddaringripanden avses HLR som startats av lekmän, räddningstjänst, polis, väktare m fl. före ambulansens ankomst.

Tid till start av HLR har minskat från 11 minuter till 1 minut, vilket betyder att fler ingriper och ger HLR i väntan på ambulans. Det beror på flera faktorer b.la. att räddningstjänsten åker på s.k. IVPA -larm (i väntan på ambulans), att larmoperatörer stöttar inringare med Telefon-HLR, årlig HLR-utbildning ges på arbetsplatser/företag, och i skolan. Det har bidragit till den positiva utvecklingen. HLR givet före ambulansens ankomst kan öka överlevnaden 2-3 gånger.

I 61% av de rapporterade fallen var hjärtstoppen bevittnade. Det är en minskning jämfört med 2000-talets början. Majoriteten av de som räddas har en god, eller acceptabel hjärnfunktion när de skrivs ut från sjukhus, och betyder att de allra flesta har en god livskvalitet efter hjärtstoppet.

Platsen för hjärtstopp är i 71% av fallen hemmet, och majoriteten är män (65%, vs. 35%).  Medianålder för hjärtstopp är 71 år för samtliga. Kvinnor får hjärtstopp något senare, medianåldern är 74 år. Orsak till hjärtstopp hos vuxna är i 60% av fallen hjärtsjukdom, och trenden är oförändrad sedan 2007. För äldre över 65 år orsakar hjärt- och lungsjukdomar 80% av alla hjärtstopp. Hos barn 0-15 år, är de vanligaste orsakerna plötslig spädbarnsdöd (SIDS), drunkning, kvävning och hjärtsjukdom. Fallen är dock få inom varje kategori.

En faktor som påverkar överlevnaden är tillgången till hjärtstartare i samhället. Data från HLR-registret visar att allt fler drabbade får en strömstöt av hjärtstartare innan ambulansen anländer (24%). Tiden till defibrillering av ambulanspersonal har inte förbättrats sedan 2012, vilket kan förklaras av att ambulansens responstid fortsätter att öka. Om den drabbade har en defibrillerbar hjärtrytm (ventrikelflimmer el. ventrikeltakykardi), ökar chansen till överlevnad. Av männen hade 31% en defibrillerbar rytm, i jämförelse med 18% av kvinnorna. Trenden för andelen VF/VT minskar, vilket kan bero på ambulansens allt längre responstider (tid från larm till framme vid adressen). Endast en fjärdedel har en defibrillerbar rytm vid ambulansens ankomst. En positiv faktor för överlevnad är om hjärtstoppet sker publikt. I dessa fall hade 44% en defibrillerbar rytm, att jämföra med 18% i hemmet. De flesta hjärtstopp på allmän plats sker på ”gata/torg” (56.6%). Tid till defibrillering av kammarflimmer är en faktor som inte har förbättrats de senaste åren. Det tar fortfarande alldeles för lång tid från kollaps till första strömstöt (11 min).

Sveriges Hjärtstartarregister 2019

Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) ägs av Svenska rådet för hjärt-lungräddning och är ett nationellt register över publika hjärtstartare placerade utanför sjukhus. Syftet med registret är att öka överlevnaden vid hjärtstopp genom att göra hjärtstartarna synliga på en karta så att livräddare och larmcentralen kan se var närmaste hjärtstartare finns tillgänglig. Registrering är frivillig och kostnadsfri på hjartstartarregistret.se. Vid årets slut fanns det 18991 validerade hjärtstartare i registret, och 1287 st. nya tillkom under året. År 2019 introducerades möjlighet att angeförbättrade öppettider, där ägare har möjlighet att registrera mer differentierade tider som t ex lunchstängt, endast öppet på sommaren, och stängt röda dagar.

Hjärtstartare
Hjärtstartare finns publikt utanför sjukvården och är inköpta av företag, privatpersoner, och föreningar mm. I Sveriges Hjärtstartaregister fanns det 18991 hjärtstartare registrerade i dec 2019. Dessa visas på en karta där livräddare kan se var närmaste hjärtstartare finns placerad (se hjartstartarregistret.se). De är självinstruerande och vem som helst får använda dem. För att öka överlevnaden vid hjärtstopp måste fler personer med kammarflimmer erhålla en strömstöt snabbare, före ambulansens ankomst.

Placering
I storstadskommunerna återfanns inte oväntat flest hjärtstartare; Stockholm (1457), Göteborg (875), och Malmö (539). Kategorier med många hjärtstartare är arbetsplatser: 43% av alla i registret, följt av affär/butik (ej köpcentra) (7%), och offentlig lokal (6%). Idrottsanläggningar och kyrkor är andra platser med hög andel registrerade hjärtstartare. De flesta hjärtstoppen sker i hemmet (71%), men andelen hjärtstartare hemma/i bostadsområden är fortsatt låg (3%). Mer åtgärder behöver vidtas för ökad spridning. Ca 1900 hjärtstartare är registrerade som ”rörliga” av ägare, dvs. i fordon. Dessa syns inte på registrets karta. Många hjärtstartare försvinner efter kontorstid när arbetsplatserna stänger. Endast ca 50% är tillgängliga efter kl. 17.00. Målet är att så många hjärtstartare som möjligt ska vara placerade utomhus i uppvärmda skåp och tillgängliga för livräddare dygnet runt.

Fler liv ska räddas
HLR-rådet och SHR samarbetar med SMSlivräddare genom att Hjärtstartarregistrets karta finns i SMSlivräddar-appen som används av frivilliga livräddare vid hjärtstoppslarm från larmcentralen. Under 2019 tillkom två nya regioner som skrivit avtal med SOS-Alarm,  Östergötland och Blekinge. Det innebär att sex regioner använder tjänsten SMSlivräddare.

Åtgärder för hjärtstopp utanför sjukhus
Fortsatta satsningar på HLR-utbildning i samhället ökar överlevnaden. I skolan, under körkortsutbildning, och på arbetsplatsen ska det vara ett naturligt inslag att årligen träna HLR.

Utbildning och information till allmänheten om den viktiga roll larmoperatören har för att hjälpa inringaren att utföra HLR med bröstkompressioner via instruktioner i mobiltelefonen.

Tiden till defibrillering måste minskas via insatser inom ambulanssjukvården, implementering av frivilla livräddarsystem och snabb start av telefon-HLR via larmcentralen. Information till allmänheten om hjärtstartare och hjärtstartarregistret är nödvändigt för utplacering och användning av fler hjärtstartare, t.ex. inom bostadsområden.

Hjärtstopp på sjukhus

År 2019 rapporteras 2470 fall av  hjärtstopp på sjukhus där behandling med HLR givits, och registret visar den högsta siffran för överlevnad någonsin. Av dessa räddades 906 personer. Män drabbas i högre utsträckning än kvinnor.

Avgörande för att överleva plötsligt hjärtstopp är att HLR startas snabbt och i 90% av fallen på svenska sjukhus påbörjades behandling inom 1 minut. Tid till defibrillering sjunker i landet, men är på många vårdavdelningar för lång. Andelen patienter som defibrillerats innan larmgrupp är på plats har dock ökat, och en ökad överlevnad ses vid kammarflimmer där en strömstöt från defibrillator är direkt livräddande. Från 2006 till 2019 har överlevnaden ökat från ca 50% till ca 70% vid defibrillerbara hjärtrytmer. Överlevnaden vid hjärtrytmer som inte är behandlingsbara med hjärtstartare utan där behandlingen fokuserar på HLR med god kvalitet samt att behandla eventuella bakomliggande orsaker har överlevnaden ökat från 18,6% till 24,5% under samma period.

Registreringen på sjukhus  visar fortsatt en högre andel överlevare bland män än bland kvinnor och överlevnadskurvan för män stiger snabbare än den för kvinnor.

Åtgärder på sjukhus

För att öka överlevnaden på sjukhus krävs en fortlöpande utvärdering och kvalitetssäkring av larmkedjan. HLR-rådet mål för hjärtstoppsbehandling på sjukhus är larm inom 1 minut, start av HLR inom 1 minut och defibrillering inom 3 minuter i de fall där patienten har en hjärtrytm behandlingsbar med defibrillator, dessa mål bör vara kvalitetsindikatorer som regelbundet följ upp.

Regionala skillnader

Störst möjlighet att överleva ett hjärtstopp på sjukhus har patienter i Blekinge. Där överlever ca 39% av de patienter som drabbas av plötsligt hjärtstopp på sjukhus. Dalarna, Stockholm, Jönköping och Västergötland ligger också i toppen. Kronoberg, Värmland, Västmanland och Västernorrland ligger längs ner på listan.

Hur mår de vi räddar?

Glädjande är att 95% av de drabbade har en god eller relativt god hjärnfunktion. För sjätte gången presenteras överlevarnas egen berättelse om sin livssituation 3-6 månader efter inträffat hjärtstopp och de allra flesta mår bra, men en mindre andel behöver troligen ett mer omfattande omhändertagande.

Hjärt-lungräddningen i Sverige har blivit en folkrörelse och var sjätte timme räddas en person till livet. Den drivs framåt av den traditionella sjukvården, ambulanssjukvården, räddningstjänst, polis, larmcentral, instruktörer och utbildade livräddare för att nämna några. Tillsammans kan vi förbättra den siffrorna för överlevnad genom att gå en kurs i hjärt-lungräddning, våga ingripa om något händer, tidigt larma 112 och se till att alla hjärtstartare registreras i Svenska hjärtstartarregistret!

Läs rapporten och ladda ned som pdf:

Svenska HLR-registrets årsrapport 2020

HLR Live

HLR-registrets hemsida

För Svenska HLR-rådet

Ingela Hasselqvist-Ax och Ulrika Karlgren

Dela innehållet: