HLR i skolan

Läroplanens riktlinjer i att hantera nödsituationer
Läroplanen Lgr11 anger i ämnet Idrott och hälsa att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer”. HLR och första hjälpen är en del i att kunna hantera nödsituationer. I kommentarmaterialet till kursplanen anges att ”på så vis får eleverna förutsättningar att agera vid olycksfall och i nödsituationer för att kunna kalla på hjälp, lägga första förband och göra direkt livräddande insatser som hjärt-lungräddning, HLR”. Läroplanen anger dessutom att HLR och första hjälpen är ett centralt innehåll i årskurserna 7-9.

Genomförande
Ämnet bör introduceras i förskoleklass, därefter stegvis progression och utbildning årligen. Praktisk träning är viktig för att eleverna ska utveckla färdighet och förtrogenhet. Tabellen visar rekommenderad minimi-nivå för utbildning i att hantera nödsituationer i olika årskurser (vilket kan kompletteras med ytterligare moment, se förslag i lärarhandledningen Livräddande första hjälp och hjärt-lungräddning för grundskolan).

 

I högerkolumnen finns förslag på lektionsplaneringar samt utbildningsmaterial för olika årskurser och moment. Ytterligare underlag kommer laddas upp under hösten.

Bredvidvärden
Att lära barn och ungdomar livräddning handlar även om att främja attityder och bidra till ett samhälle där vi bryr oss om att hjälpa varandra. Ökad kunskap bidrar till ökad trygghet i att våga ingripa vid nödsituationer.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen är avsedd för grundskolan och vänder sig till lärare och annan skolpersonal.  Handledningen ska i första hand ses som ett stöd och ge inspiration till att utbilda i HLR och första hjälpen. Meningen med materialet är att det ska bidra till att eleverna i skolan lär sig att rädda liv men också att agera för att minska lidandet och skadeeffekten hos den som råkat ut för en olycka.

Instruktörskompetens
Den som arbetar med HLR- och första hjälputbildningar i skolan ska vara instruktör i vuxen-HLR och helst även vara instruktör i första hjälpen.

Registrering av genomförda utbildningsinsatser görs i utbildningsregistret

 

 

Dela innehållet: