Ny avhandling i HLR – Johan Israelsson

HUR MÅR PERSONER SOM ÖVERLEVT ETT HJÄRTSTOPP

Johan Israelsson vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa vid Linköpings universitet lägger idag den 13 Mars fram sin doktorsavhandling: ”Health-related quality of life after cardiac arrest” Avhandlingen handlar om chansen att överleva ett plötsligt oväntat hjärtstopp men framförallt om livssituationen hos de personer som överlevt. Eventuella skillnader mellan män och kvinnor har också studerats.  

Varför är detta ämne viktigt att studera?

Att människor drabbas av hjärtstopp är ett stort problem runt om i världen. För många av de drabbade är detta ett naturligt avslut på livet, medan andra drabbas plötsligt och oväntat, likt en blixt som oväntat slår ner mitt i livet. Det finns behov av mer kunskap om livssituationen för överlevarna och deras närstående för att kunna förbättra vården efter hjärtstopp. Kunskap om eventuella skillnader mellan män och kvinnor behövs för att säkerställa en jämlik vård.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om överlevnad och hälsorelaterad livskvalitet hos personer som drabbas av hjärtstopp.

Hur genomfördes studierna?

Avhandlingen bygger på fyra delstudier. Dessa studier bygger på data från nationella kvalitetsregister och enkäter som skickats ut till personer som överlevt hjärtstopp och deras partners.

Vilken kunskap har avhandlingen bidragit med?

Könstillhörighet hade inte någon avgörande betydelse för chansen att överleva ett hjärtstopp på sjukhus. Däremot tycks fler män som drabbas få behandling med hjärt-lungräddning jämfört med kvinnor. Detta behöver studeras vidare för att säkerställa en jämlik vård.

Den hälsorelaterade livskvaliteten hos de som överlevt ett hjärtstopp var relativt god och jämförbar med svenskar i allmänhet. Kvinnor skattade sin livskvalitet lägre än män. Ett antal riskfaktorer för låg livskvalitet identifierades, t.ex. att ha andra sjukdomar och att uppleva låg kontroll över sin hjärtsjukdom. Sådan kunskap kan användas av vårdpersonalen för att identifiera personer som är i behov av stöd och för att utveckla vården. Att involvera partners i uppföljning efter hjärtstopp är viktigt eftersom deras livskvalitet riskerar att påverkas negativt.

Ladda ner avhandlingen via denna länk:

Svenska HLR-rådet vill med detta gratulera Johan Israelsson till doktorsexamen, till att på ett mycket föredömligt sätt ha försvarat sin avhandling vid disputation, för att han bedriver denna viktiga forskning samt för det stora bidraget i kunskap kring livssituationer hos personer som överlevt hjärtstopp.

Referens:

Johan Israelsson, Avhandling, 2020, Linköpings universitet,

Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa

Dela innehållet: