Ny doktorsavhandling om socioekonomisk status och hjärtstopp utanför sjukhus

Fredagen den 6 november försvarade Martin Jonsson på Hjärtstoppscentrum, Karolinska institutet, sin avhandling ”Socioeconomic status and out-of-hospital cardiac arrest”. Huvudhandledare var Jacob Hollenberg KI, och fakultetsopponent Gunnar Engström, Lunds Universitet. Flera internationella studier är publicerade i ämnet, men det finns inte så många svenska studier som har undersökt sambanden mellan utbildning, inkomst, bostadsort och hjärtstopp utanför sjukhus. Metodiken är huvudsakligen registerstudier med data från Svenska HLR-registret, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsens patientregister och Läkemedelsregistret. Det övergripande målet var att studera socioekonomiska skillnader i relation till hjärtstopp utanför sjukhus. Slutsatsen var att det finns ett samband mellan socioekonomisk status, incidens av, och överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus.

Resultat från de fyra ingående studierna var:
1) Personer som bor i områden med högre andel högskoleutbildade har högre sannolikhet att överleva till 30-dagar efter ett hjärtstopp.
2) Ett områdes socioekonomiska karakteristik är associerat med incidens av hjärtstopp. För personer >75 år fanns inget samband.
3) Både individuell inkomst och utbildning är associerat med chans till 30-dagars överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus.
4) Inkomst är associerat med defibrillerbar första hjärtrytm.
HLR-rådet gratulerar till en väl genomförd disputation och önskar lycka till med fortsatt forskning!

Se avhandlingen här

Dela innehållet: