Rapport från ERC kongressen i Bologna

ERC kongressen i Bologna 20-22 september
Årets European Resuscitation Council (ERC) kongress i den vackra staden Bologna i Italien har precis avslutats, med ett nytt rekord i antalet deltagare, 1311 st från 58 olika länder. Vartannat år är temat pedagogik och lärande, och 2018 var temat vetenskap med ”New technologies in resuscitation” i fokus. Årets kongress var en av de bästa hittills med ett spännande program, bra utställning, HLR tävling för 15 st landslag, work shops, posterutställning och presentation av flera stora prehospitala studier om läkemedel och luftvägshantering. Intrycket blev inte sämre av en väldigt trevlig välkomstmottagning i Palazzo Isolani byggt på 1450-talet, där italienska damer kavlade pasta och tillverkade tortellini på löpande band när vi gjorde entré i de imponerande lokalerna. Italienska HLR rådet, Italian Resuscitation Council (IRC), har lagt ner mycket arbete på kongressen och det märktes tydligt som kongressdeltagare.

Svenska deltagare och bidrag till #ERC2018
Sverige var starkt representerat när det gäller vetenskapliga presentationer i form av föreläsningar, posters och abstracts. Vad som fattades var ett nationellt lag till HLR tävlingen (som fö Österrike vann). Vi får satsa på ett svenskt mixed 5-mannalag till nästa år i stället! HLR rådets ordförande Andreas Claesson föreläste om drönare som kan leverera hjärtstartare on site vid hjärtstopp: ”Flying AEDs”. Andreas uppmärksammades med två sidor i kongresstidningen Resus Today.

Mattias Ringh från Hjärtstoppscentrum Karolinska Institutet och medlem i rådets D-HLR grupp, föreläste också i teknikblocket ”New technological strategies to save lives” om ”Enhanced community response”, som handlade om mobila livräddarsystem och hur vi snabbare ska kunna starta HLR och defibrillera personer som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus.

Ordförande i arbetsgruppen Vård efter hjärtstopp doktoranden Johan Israelsson, presenterade en poster om hälsorelaterade faktorer hos patienter som erhållit en inplanterbar defibrillator (ICD). Gisela Lilja post doc från Lund och medlem i samma arbetsgrupp, ledde poster presentationer. Det gjorde också Cecilia Andrell doktorand från Skåne och medlem i arbetsgruppen för HLR. Professor Hans Friberg från Lund, styrelsemedlem i rådet, modererade bland annat en session om ”Post resuscitation care”. Etikgruppen representerades av Anders Bremer som deltog med två studier, varav den ena handlade om livskvalitet hos överlevare i arbetsför ålder efter hjärtstopp på sjukhus. Från Kalmar kom eldsjälarna Therese Johansson och Nina Berg, ssk på HIA som presenterade en poster om hur de har hjärtsäkrat Kalmar: ”Kalmar-A Heartsafe Community”.

PARAMEDIC2 studien
Randomiserad kontrollerad prehospital adrenalinstudie av professor Gavin Perkins och medarbetare, som publicerats i New England Journal of Medicine. Studien finns kommenterad på hlr.nu i nyhetsflödet.

CAAM studien
CAAM är en europeisk, randomiserad multicenterstudie från 20 centra i Belgien och Frankrike som jämfört tracheal intubation (ETI) med blåsa-mask ventilation (BMV) vid hjärtstopp utanför sjukhus. Tidigare genomförda studier har visat en fördel för patienter som ventilerats med den sistnämnda metoden med hänsyn till överlevnad. CAAM hade som primär endpoint överlevnad till 28 dagar med god neurologisk status (CPC ≤2) och en non-inferiority design användes. Totalt ingick 2040 patienter i studien. Resultaten som presenterades visade att 44/1018 (4.3%) patienter i BMV gruppen och 43/1022 (4.2%) i ETI gruppen överlevde med god neurologisk status, dvs det förelåg ingen skillnad mellan grupperna. Vad man däremot kunde se i subgruppsanalyser var att andelen fall med misslyckad luftvägshantering var dubbelt så hög i BMV gruppen, liksom andelen regurgitationer. Studien är publicerad i JAMA.

AIRWAYS 2 studien
Den hittills största luftvägsstudien i prehospital miljö som också redovisades var den brittiska AIRWAYS 2 studien publicerad i JAMA. Det var en klusterrandomiserad studie som har jämfört supraglottisk luftväg (I-gel SGA) med trakeal intubation (TI). I SGA gruppen inkluderades 4886 hjärtstoppspatienter respektive 4410 i TI gruppen. Randomiseringen skedde via 1523 paramedics som allokerades till antingen SGA eller TI som luftvägsmetod. Primär outcome var god neurologisk status (mRS 0-3) vid 30 dagar. Resultaten visade att i SGA gruppen hade 311/4882 (6.4%) god neurologisk status. Motsvarande siffror i TI gruppen var 300/4407 (6.8%). Ingen signifikant skillnad förelåg alltså mellan grupperna. Detsamma gällde komplikationer som regurgitation och aspiration. Jonathan Berger som presenterade studien under kongressen slog fast att det inte finns några bevis för att avancerad luftvägsbehandling förbättrar överlevnaden för personer med hjärtstopp utanför sjukhus, men att vidare studier kan vara nödvändiga.

EuReCa TWO studien
En annan spännande studie där data analyseras just nu, är den stora gemensamma ”The European Registry of Cardiac arrest” studien, som omfattar data från 319 regioner i 28 länder om 38 585 bekräftade fall av hjärtstopp utanför sjukhus insamlade 1 okt – 31 dec 2017. Alla länder följer inte de sk Utstein kriterierna för rapportering av hjärtstopp konstaterar ansvarig för studien professor Jan-Thorsten Gräsner. Behandlingen vid hjärtstopp kan också skilja sig åt. I vissa länder får t ex inte ambulanspersonalen avgöra vilka patienter som HLR ska startas på eller inte, utan man behandlar alla. Syftet med EuReCa är att motivera länder att starta hjärtstoppsregister och att samla in data så vi kan lära oss mer om vad som fungerar i kedjan som räddar liv och inte. Denna gång har man haft fokus på bystanders, vilka är de som ingriper och vad tycker ambulansen om bystanders? I höst kommer resultaten att publiceras.

Hemsida EuReCa TWO

ERC kongress 2019

Nästa års värdland för ERC kongressen den 19-21 september är Slovenien med huvudstaden Ljubljana. Temat är ”Controversies in resuscitation”.
Läs mer här om ERC kongressen 2019

Ett tips för intresserade är den brittiska podden ”The Resus Room” där tre vetenskapliga artiklar diskuteras varje månad om HLR, trauma, återupplivning mm (”Developing excellence in resuscitation”).
The Resus room

Ladda ner ERC:s app på App Store eller Google Play för att få tillgång till alla abstracts mm från kongressen, samt övrigt material från ERC.

Dela innehållet: