Så räddar vi fler liv i Sverige vid plötsligt hjärtstopp!

Idag den 16 Oktober 2019 är det World Restart a Heart Day. Syftet är att medvetandegöra plötsligt hjärtstopp som resulterar i mer än 700,000 dödsfall i Europa och USA årligen. I Sverige drabbas årligen mer än 6000 personer, Svenska HLR-rådet har därför som mål att vi tillsammans med enkla åtgärder skall öka överlevnaden och rädda livet på minst 1000 personer årligen från år 2025.

Syftet med restart a heart day som går under devisen: -“All citizens of the world can save a life!” är att uppmärksamma vikten av tidigt larm, tidig hjärt-lungräddning och tidig strömstöt från en hjärtstartare för att rädda fler liv vid plötsligt hjärtstopp vilket resulterar i mer än 700,000 dödsfall i Europa och USA årligen.

Vid ett plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat att pumpa ut blod i kroppen vilket leder till hjärnskador redan efter 5 minuter och om ingen behandling startas inom 15 minuter så är chansen till överlevnad mycket liten. I Sverige rapporterade år 2018 ambulanssjukvården till det Svenska HLR-registret totalt 6135 fall av plötsligt hjärtstopp där behandling med hjärt-lungräddning och hjärtstartare påbörjats ute i samhället, endast 632 personer (10,3%) överlevde efter 30 dagar. Detta innebär att dödligheten vid detta tillstånd är närmare 90% vilket är helt oacceptabelt!

Den samlade vetenskapliga evidensen som sammanfattas i globala riktlinjer var 5:e år visar att vi tillsammans kan rädda livet på många fler människor som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Forskning i Sverige från bland annat Göteborgs universitet och Karolinska institutet har visat att om `Kedjan som räddar liv` med – Tidigt larm till 112, Tidig hjärt-lungräddning (HLR), Tidig strömstöt från en hjärtstartare samt med professionell vård efter hjärtstopp, så kan uppemot 70% överleva.

Svenska HLR-rådet har som mål att vi tillsammans skall rädda livet på minst 1000 personer årligen från 2025. I Sverige skall vi tillsammans kämpa för att detta skall ske, vi kan tillsammans genomföra följande åtgärder:

1.HLR med god kvalitet!

Tidig HLR med omväxlande 30 kompressioner och 2 inblåsningar ökar överlevnaden med 2-4 gånger jämfört med att inte göra någonting alls. Alla bör gå en HLR-utbildning och få kunskaper att kunna identifiera ett hjärtstopp, larma 112, starta HLR utan avbrott och använda en hjärtstartare. Med dessa enkla åtgärder skulle hundratals fler liv kunna räddas varje år.

 Gå en kurs i Hjärtlungräddning (HLR) årligen

– Arbetsgivare ska skapa möjligheter för personal att regelbundet träna HLR.

– Larm till 112 samt start av HLR skall kunna ske inom 1 minut.

2.Tidig strömstöt med en hjärtstartare!

Om fler hjärtstartare fanns i samhället, om fler var registrerade i hjärtstartarregistret och tillgängliga dygnet runt, om fler via regelbunden HLR-utbildning lär sig använda dessa enkla apparater så skulle fler kunna överleva ett plötsligt hjärtstopp. Om en hjärtstartare används inom 3-5 minuter kan vid bevittande hjärtstopp och defibrillerbar hjärtrytm upp till 70% överleva.

-Defibrillering ska kunna ske inom 5 minuter. 

-Alla hjärtstartare bör göras tillgängliga dygnet runt. 

-Alla hjärtstartare utanför sjukhus ska registreras via hjartstartarregistret.se

3.Tidig identifiering på larmcentralen – 112!

Precision i larmhanteringen via larmnumret 112 är avgörande för att förkorta tid till identifiering av hjärtstopp, aktivera utlarmning av resurser samt starta telefon-assisterad. Larmoperatörer skall tränas i att tidigt identifiera plötsligt hjärtstopp

HLR (T-HLR). Ny teknik med AI som beslutsstöd har visat potential i att kunna identifiera fler fall av plötsligt hjärtstopp, dessutom i ett tidigare skede.

-Identifiering skall kunna ske inom 1 minut från att samtalet besvaras.

-AI som beslutsstöd bör utvärderas för att identifiera fler hjärtstopp i ett tidigare skede.

4.Tidig telefon-HLR!

Larmoperatören och inringaren bildar genom telefon-assisterad HLR ett ´First resuscitation team´ som tillsammans kan ge tidig HLR. Larmoperatören kan även hänvisa inringaren till närmaste tillgängliga hjärtstartare och uppmuntra till fortsatt HLR med god kvalitet.

-Telefon-HLR skall kunna ges inom 2 minuter från att samtalet besvarats.

5.Tidigare ankomst av ambulans!

Ambulansens medianresponstid har ökat och är nu 11 minuter från utlarmning till ankomst. I likhet med rekommendationer från Storbritannien och USA om mediantid för ankomst på 7 minuter efter besvarat 112-samtal anser Svenska HLR-rådet att ambulanssjukvården i Sverige bör få mer resurser för att kunna anlända tidigare vid livshotande tillstånd.

-Alla med misstänkt hjärtstopp ska nås av ambulanssjukvård inom 7 minuter i mediantid.

6.Utlarmning av insatspersonal för att korta tiderna!

Förutom ambulans kan larmcentralen larma ut insatspersonal i form av räddningstjänst och polis vid plötsligt hjärtstopp. I flera studier har räddningstjänst och polis visat sig kunna anlända före ambulans, effekten är mer uttalad utanför storstäderna.

-Alla regioner i Sverige ska kunna larma ut räddningstjänst och/eller polis samtidigt som ambulans vid hjärtstopp utanför sjukhus.

-Förlarm ska ske till räddningstjänsten vid misstänkt hjärtstopp för att vinna tid.

7.Frivilliga SMS-livräddare samt drönare!

Mobil-appar ger möjligheten att positionera och larma ut frivilliga SMS- livräddare som springer till platsen med hjärtstartare. Även drönare med hjärtstartare har visat stor potential och skulle kunna förkorta tiden till defibrillering. En kombination av dessa system där hjärtstartare flygs in till personer med HLR-kunskaper behöver utvärderas och skulle potentiellt kunna ge fler chansen att överleva.

– HLR-rådet stöder införandet av ett nationellt livräddarsystem med frivilliga livräddare som larmas vid misstänkt hjärtstopp för att utföra HLR och vid behov defibrillera.

8.Obligatorisk HLR och första hjälpen utbildning i skolan!

Om alla elever övar första hjälpen och HLR regelbundet kommer vi få en ökad grundkunskap i samhället i att hantera nödsituationer, vilket har potential att öka överlevnaden vid hjärtstopp. Lektionsplaneringar och rekommenderad utbildningsnivå för olika årskurser finns på www.hlr.nu

-Alla elever i grundskolan och gymnasiet ska ges årlig praktisk utbildning i första hjälpen och HLR.

Dödligheten vid plötsligt hjärtstopp i Sverige är fortfarande 90%, ambulansen kommer oftast försent och alldeles för många hjärtstartare är ej registrerade eller otillgängliga under dygnet. Om du och jag tillsammans gör vad vi kan för att öka medvetenheten kring plötsligt hjärtstopp och vikten av HLR-utbildning så kan flera hundra ytterligare liv räddas varje år. Svenska HLR-rådets mål är att vi tillsammans skall rädda minst 1000 personer till livet efter ett plötsligt hjärtstopp år 2025.

Låt oss tillsammans få det att hända!

Andreas Claesson

Ordförande Svenska HLR-rådet

ac@hlr.nu

Länkar:

Svenska HLR-rådet:

​www.hlr.nu

Sveriges hjärtstartarregister:

​Hjartstartarregistret.se

Svenska HLR-registret:

​Hlrr.se

Europeiska HLR-rådet:

​www.erc.edu

ILCOR – World restart a heart day:

​https://www.ilcor.org/world-restart-a-heart-2019/

The Lancet – Correspondence:

​Böttiger B. et al: World Restart a Heart initiative: all citizens of the world can save a life. The lancet.com Vol 392, October 13 2018

Dela innehållet: