Många skadas i samband med drunkning varje år

Ca 400 personer är med om drunkning i Sverige årligen varav ca hälften 200 st, vårdas i Svensk sjukvård och överlever händelsen. Forskare vid Karolinska institutet i samverkan med Svenska livräddningssällskapet visar att sannolikheten att överleva en drunkning är associerad med såväl ålder och kön samt med plats och händelseförlopp. Resultaten publiceras i Europeiska Hjärt Lungräddnings-rådets tidskrift Resuscitation.

Forskare vid Hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet i samverkan med Svenska livräddningssällskapet har i den  första studien i Sverige i sitt slag och en av de största registerstudierna i världen beskrivet faktorer som bidrager till överlevnad i samband med drunkning oavsett orsak. Utifrån den internationellt vedertagna definitionen av drunkning  – att inandas vatten – antagen 2003, identifierades samtliga rapporterade fall av drunkning i Sverige mellan 2003-2017, över 15 års tid.

”-Tack vare att vi för första gången kartlagt samtliga drunkningshändelser får vi en bättre och mer samlad uppfattningen av omfattningen av detta samhällsproblem och vilka grupper som drabbas och kan därför nu jobba med mer precisa preventiva åtgärder. ” Säger Andreas Claesson, Docent vid hjärtstoppscentrum KI och ordförande i HLR-rådet.

Vilka slutsatser kan vi då dra av denna första stora studie?

1.Omfattningen av problematiken:

Drunkning har hittills i medierapporteringen historiskt omfattat endast omkomna i samband med olyckor, ca 100 fall årligen. Dock visar vi att omfattningen av problematiken mer än 4-faldigt större än vad som är tidigare känt. Totalt rapporterades det in 6609 fall av drunkning i Sverige till Socialstyrelsens dödsorsaksregister samt patientregister under tidsperioden 2003-2017, i medeltal 440 personer varje år, medianåldern var 49 år och 67% var män.

2.Kvinnor och yngre har större chans att överleva

Förhållandet mellan överlevare och dödsfall var i stort sett 1:1 men i åldersgruppen 0-17 år återfanns det 8 st överlevare för varje dödsfall, ratio 8:1. Överlevnaden omfattande alla rapporterade fall var som högst bland flickor 0-17 år (94%) och som lägst bland män 66+ år (29%).

Det som kännetecknade överlevarna var att de var yngre (median 30 år) än de som omkom (median 60 år). Även om kvinnor drabbades mindre ofta av drunkning än män (33% vs 67%) så överlevde de händelsen i större utsträckning. Vad gäller  bedömd orsak så var den hos överlevare oftare associerad med olycksfall (81%) än i de fall som resulterade i dödsfall (55%).

3.Ökning av drunkning bland barn

Antalet fall av drunkning som helhet i alla åldersgrupper minskade något över 15-årsperioden men i en grupp sågs en ökning,  gruppen barn 0-4 år ökade från 7.4 to 8.1 per 100 000 genom åren.

“-Vi vet väldigt lite om orsakerna till detta oroväckande fynd, men bristande tillsyn kan vara en möjlig förklaring. Det finns sannolikt stora skillnader i beteenden mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor, även platsen för händelsen och orsakerna verkar skiljer sig markant” säger Claesson.

 Centrum för drunkningsprevention

Drunkning är ett under-estimerat folkhälsoproblem och överlevare omfattar ca hälften av alla som drabbas. Överlevarna är oftare kvinnor, yngre och inträffar som ett resultat av ett olycksfall. För att förhindra dessa årligen återkommande drunkningar på is och vid badstränder behöver vi ett kunskapscentrum som bevakar dessa frågor kontinuerligt.

”-Ett ”Nationellt centrum för drunkningsprevention”  där vi akademiserar fältet är ett naturligt nästa steg för att årligen följa upp varje enskilt fall, döda och levande för att förhindra belastningen på individen och samhället över tid.” Säger Claesson.

Publikation:

Incidence and characteristics of drowning in Sweden during a 15-year period. Claesson A, Krig A, Jonsson M, Ringh M, Svensson L, Forsberg S, Nord A, Nordberg P, Olausson M, Jacobsson A, Nilsson L, Hollenberg J. Resuscitation.2021 Feb 4;162:11-19. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.01.028. Epub ahead of print. PMID: 33549688.

 För mer information, kontakta:
Andreas Claesson, Docent
Hjärtstoppscentrum, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet
Mobil: 070-4940546
E-post: andreas.claesson@ki.se

Foto: Simulering, ej riktigt fall. Andreas Claesson 2019.

Dela innehållet: