Ny guidelinesprocess, nya utbildningsmaterial 2021

Nya behandlingsriktlinjer och utbildningsprogram i hjärt-lungräddning publiceras internationellt var femte år (senast i oktober 2016). Svenska HLR-rådet följer European Resuscitation Councils (ERC) riktlinjer, vilka baseras på en omfattande vetenskaplig utvärdering av publicerad forskning inom området hjärtstopp och första hjälpen. I oktober 2020 publicerar ERC nya riktlinjer vilka ska omsättas till svenska utbildningsmaterial för implementering ute i verksamheterna på och utanför sjukhus. Tidigare har det svenska utbildningsmaterialet lanserats cirka 1 år efter ERC publicering. Kommande revideringsprocess har initierats och det svenska utbildningsmaterialet kommer att presenteras vid kommande HLR-kongress i Göteborg redan den 25-26 maj 2021.

 

Svenska HLR-rådets mål är att till 2021 skapa ett modernt, lättillgängligt och inspirerande utbildningsmaterial i HLR och första hjälpen. Digitala intuitiva verktyg kommer utvecklas och integreras för att bättre stötta instruktören innan, under och efter kurs. Utbildningsprogrammen ska genomgående vara av hög kvalitet, vara baserade på aktuell vetenskap, samt stimulera till ett ökat antal utbildningsaktiviteter med syfte att öka överlevnaden vid hjärtstopp.

 

HLR-rådets styrelse har utsett Anette Nord disputerad sjuksköterska med lång klinisk och pedagogisk erfarenhet till huvudansvarig och chefredaktör för guidelinesprocessen fram till 2021. Som huvudredaktörer tillika huvudförfattare för kursböcker och digitala delar verkar för samhällsprogrammen Ingela Hasselqvist-Ax samt för sjukvårdsprogrammen Ulrika Karlgren, medicinskt ansvarig läkare är Henrik Wagner. Johan Björklund, HLR-rådets utbildningsansvarige, kommer att fortsätta det långt gångna arbetet med ny lärplattform samt tvärgående kvalitetssäkra utbildningsprogrammen avseende terminologi, pedagogik och facilitera testutbildningar inför lansering. Därutöver kommer personer med expertkunskaper i specifika områden inom HLR-rådets arbetsgrupper att engageras i arbetet. Syftet med ett färre antal redaktörer är att öka samstämmighet och struktur mellan programmen samt standardisering, dessutom med målet att med en kortare revideringsprocess tidigare kunna lansera kommande utbildningsprogram.

 

Vi tar gärna del av era reflektioner och utvecklingsförslag,

maila gärna anette.nord@hlr.nu.

 

Andreas Claesson

Ordförande Svenska HLR-rådet

Dela innehållet: