Undersökning visar brister i beslut om ej HLR

Sveriges Radio publicerade 180608 ett undersökande reportage om hur sjukvården efterlever riktlinjer om behandlingsbegränsningar. Det är beslut av läkare att inte sätta in livsuppehållande behandling, alternativt att avsluta sådan behandling. Dagens Eko har granskat 187 stickprov om behandlingsbegränsningar från Karolinska Universitetssjukhuset och Södertälje sjukhus och man fann att i vart femte fall saknades skriftligt beslut av läkare, vilket är ett krav för en sådan ordination. Socialstyrelsen kommer att agera och vidta åtgärder för ökad information till vården om behandlingsbegränsningar. Se länkar nedan för mer information.

Se Sveriges Radios reportage här

Socialstyrelsen informerad

Svenska HLR rådet har en arbetsgrupp som arbetar med Etik inom HLR och som har medverkat i framtagandet av de gemensamma etiska riktlinjerna som publicerades 2013 tillsammans med Svenska Läkareförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening. För närvarande pågår ett arbete inom arbetsgruppen för Hjärtstopp inom sjukvården med att ta fram en handlingsplan för avbrytande av HLR inom den prehospitala vården. En studie har också avslutats av etikgruppen om sjukvårdspersonal och anhörigas uppfattning om ”Ej HLR”. Studien kommer att presenteras i vetenskaplig tidskrift samt på HLR kongressen i Stockholm hösten 2019.

Läs mer här om Etik inom sjukvården

Dela innehållet: