Informationsdag den 17 november i Malmö för lärare som är HLR instruktörer

Svenska HLR rådet och Skånes universitetssjukhus bjuder in till en spännande inspirationsdag för lärare i Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus mellan klockan 11.00-16.00. Hjärtligt välkomna!
Läs mer
 

HLR app

Ladda ner vår app Rädda hjärtat, som vi har utvecklat tillsammans med Hjärt-Lungfonden. Appen kan laddas ner från App Store och Google Play.
 

Vetenskapligt HLR symposium i Stockholm den 11 november

Välkommen med anmälan till HLR Rådets vetenskapliga symposium på Södersjukhuset i Stockholm!
Läs mer
 

Resuscitation Academy utbildning 10-11 nov i Stockholm

Svenska HLR Rådet i samarbete med Hjärtstoppsgruppen på Södersjukhuset och Resuscitation Academy i Seattle har nöjet att bjuda in till en ny utbildning om hur vi tillsammans kan förbättra omhändertagndet vid hjärtstopp utanför sjukhus. Sista anmälningsdag är den 30 sept.
Läs mer
 

Organisation

Organisation

Rådet leds av en styrelse bestående av fem medlemmar med bland annat en representant från Svenska föreningen för Anestesi och Intensivvård samt en representant från Svenska Cardiologföreningen.

HLR-rådet HLR-rådet

Styrelsen består för närvarande av följande fem personer: Ordförande Leif Svensson, Stockholm, Solveig Aune, Göteborg, Andreas Claesson, Kungälv, Henrik Wagner, Malmö, Lars Wiklund, Uppsala. Medlemskap i rådet fås genom rekommendation och därefter inval. Rådsmöte sker minst en gång per år.

Arbetsgrupperna organiserar sina möten utifrån egna riktlinjer och tar årligen ställning till eventuella ändringar i behandlingsrekommendationerna, anordnande av utbildningsaktiviteter med mera.

Rådet anordnar en gång per år en vetenskaplig konferens där nya rön och eventuella förändringar av riktlinjer för hjärt-lungräddning presenteras. Den första konferensen i rådets regi ägde rum i Göteborg den 13-14 november år 2006, 2010 års möte avhandlades i Göteborg, 2011 års möte arrangerades i Örebro i samband med kardiologföreningens vårmöte. HLR konferens 2013 hölls den 21-22 Oktober i Malmö.

Den 3-4 Juni 2014 kommer årets kongress att hållas i Tylösand, Halmstad med ca 700 deltagare. HLR2014 genomförs i samverkan med Svenska livräddningssällskapet och har fokus på drunkning. Läs mer på www.hlrkongress.se

Arbetsgruppernas uppbyggnad och arbetssätt
Rådets verksamhet effektueras via arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en ordförande och ytterligare cirka fem ledamöter. Arbetsgruppen skapar riktlinjer för behandling av hjärtstopp utifrån arbetsgruppens ansvarsområde. Dessa riktlinjer skall godkännas av rådets styrelse. Arbetsgruppernas aktivitet har varierat. Vissa arbetsgrupper har redan varit mycket aktiva i ut-arbetandet av nya riktlinjer medan andra är i ett planeringsstadium.

Engagemang av läkare
Rådet kommer att arbeta för ett djupare engagemang av läkare framför allt vad gäller utvecklingsarbete vid omhändertagande av patienter som drabbas av hjärtstopp på sjukhus. Vi tror att läkare här har en viktig roll vad gäller uppbyggnadsarbete, ledningsfunktion och organisation. Målsättningen är att anordna specifika vidareutbildningskurser i processen vid hjärtstopp. Dessa kurser skall innefatta utbildning i hjärtstoppets epidemiologi, patofysiologi, behandling och etik. Mycket av kontakten med rådet för såväl läkare som övriga berörda parter kommer att ske via nätverk och via rådets webbplats ‹www.hlr.nu›.

Nationella kvalitetsregister
Till rådet är två nationella kvalitetsregister knutna:

• Det nationella registret för hjärtstopp utanför sjukhus. Detta register har funnits sedan 1990 och inkluderar idag cirka 50 000 fall av hjärtstopp utanför sjukhus. Data från registret har hittills genererat en doktorsavhandling och cirka 25 vetenskapliga publikationer i välrenommerade internationella tidskrifter. Årligen utges en rapport som ger en inblick i behandlingsaspekter samt prognosen för patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus. Registret täcker idag cirka 70 procent av inträffade hjärtstopp i landet där hjärt-lungräddning påbörjats. Målsättningen är att höja denna siffra till 100 procent inom de närmaste åren. Registret har sedan 14 år tillbaka fått ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen.

• Det nationella registret för hjärtstopp på sjukhus har funnits sedan januari 2006. De första sjukhusen har anslutits ochbörjat generera data. Vid årsskiftet beräknas cirka 30 sjukhus vara anslutna. Detta register förväntas kunna ge en god inblick i den hittills okända situationen med avseende på hjärtstopp på sjukhus.

Inmatning av data till de två registren kommer i framtiden att ske i två seanser: Omständigheterna kring hjärtstoppet och den tidiga behandlingen kommer att inmatas i anslutning till den inträffade händelsen. Denna inmatning görs av behandlande vårdare. I ett senare skede (några veckor senare) kommer ytterligare data att registreras av speciellt utvalda personer där såväl överlevnad, ytterligare behandling som cerebral funktion registreras.

Nominera till årets hjärt-lungräddare 2014

5 mar

Det är dags att nominera årets hjärt- lungräddare är det du eller känner du någon som räddat ett liv?

Riksförbundet HjärtLung, tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige, delar varje år ut priset Årets hjärt- lungräddare till någon...