Svenska HLR-registret 2022

 

Årsrapporten från det Svenska HLR-registret visar att totalt 1574 personer räddades till livet efter hjärtstopp i Sverige år 2022. Detta motsvarar en person var sjätte timme eller fyra räddade människoliv per dygn.

Det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret (SHLR) är ett kvalitetsregister som grundades år 1990. Hittills har 123 308 patienter inkluderats på nationell nivå över tre decennier. SHLR är världsunikt och en viktig kunskapskälla som bidragit till att förbättra överlevnaden vid hjärtstopp, bl.a genom klinisk forskning och medverkan i riktlinjer för utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).

Folkrörelsen kring HLR i Sverige har varit mycket framgångsrik och överlevnaden har över tid ökat både på och utanför sjukhus. År 2022rapporterades 677 överlevare utanför sjukhus och 897 på sjukhus, totalt 1574 framgångsrika återupplivningsförsök. Det innebär att vi tillsammans genom HLR räddar en människa till livet var sjätte timme i Sverige. Av rapporten framgår dessutom att majoriteten av överlevarna uppvisar god hjärnfunktion (dvs har inga eller måttliga kvarstående men) och god livskvalitet.

HJÄRTSTOPP UTANFÖR SJUKHUS

  • År 2022 noteras den högsta överlevnaden någonsin: hela 12.0% överlevde och i vissa grupper (när förutsättningarna var goda) överlevde upp till 60% av fallen. År 2022 var också första året under de senaste 10 åren då det ses en tydlig förbättring.
  • Ungefär 90 % av fallen som skrivs ut levande uppvisar god neurologisk funktion, men utan någon förbättring under de senaste åren.
  • SHLR visar att sannolikheten för att drabbas av ett hjärtstopp på grund av hjärtsjukdom och sannolikheten för att uppvisa en defibrillerbar rytm har halverats under åren. Dessa fall (hjärtsjukdom och defibrillerbar rytm) har bäst prognos vid hjärtstopp och de utgör en allt mindre andel av alla fall.
  • Ambulansens responstid har under de senaste två decennierna ökat stadigt, vilket sannolikt har haft negativa följder för överlevnaden. År 2022 ses en tydlig förbättring, så till vida att andelen fall där ambulansen anlänt inom 10 minuter ökat från cirka 41% till 53% jämfört med år 2020. Detta är en viktig förbättring som förhoppningsvis fortsätter.
  • SHLR visar en dramatisk ökning av antalet fall som erhåller bystander-HLR. I dag får majoriteten av alla fall bystander-HLR, vilket är en potentiellt livräddande behandling. Parallellt med ökad bystander-HLR så har också allt fler individer defibrillerats innan ambulansens ankomst, vilket torde ha ökat överlevnaden.

 

HJÄRTSTOPP PÅ SJUKHUS

  • Varje år räddas cirka 900 människor genom HLR på sjukhus. Dessa räddas till en god neurologisk funktion i 90% av fallen. Det är tack vare det fortlöpande arbetet med HLR-utbildning, kvalitetssäkring och forskning som pågår ute i landet.
  • Resultaten i årets rapport visar betryggande att i majoriteten av alla fall larmas sjukhusets larmgrupp inom 1 minut. Mediantid till HLR har varit <1 minut sedan registret startade och totalt erhåller cirka 90% HLR inom 1 minut efter hjärtstopp.
  • Närmare 90% av alla som har kammarflimmer som initial rytm blir defibrillerade inom 3 minuter efter hjärtstopp.
  • Sammantaget har överlevnaden ökat från cirka 25% till 35% mellan åren 2008 och 2022. Det är ytterst få kardiovaskulära tillstånd som åtnjutit en lika dramatisk ökning i överlevnad under en så kort tid. Hjärtstopp på sjukhus är således en framgångssaga, men som framgår av denna rapport finns fortsatt stor förbättringspotential.

 

LÄS HÄR

Dela innehållet: