Projektanslag

HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbats av plötsligt, oväntat hjärtstopp genom ett optimalt omhändertagande. Projektanslag från Svenska HLR rådet kan sökas två gånger per år med sista ansökningsdag den 1 april och den 1 november.

Detta projektanslag kan sökas av personer som arbetar med Hjärtstopp inom sjukvården (Ex. sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, barnmorskor) eller kring HLR i samhället (Ex poliser, lärare, badvakter, räddningstjänstpersonal, väktare).Anslag beviljas ej till djurexperimentella studier. Det går att söka upp till 100 000 kr för enskilt projekt. Besked lämnas senast två månader efter ansökningstidens utgång och kan ej överklagas. Läs mer om regler för ansökan i dokumentet ”Svenska HLR rådet projektanslag 2018”.

Exempel på ansökningar som har beviljats anslag

”Pedagogiska aspekter på utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare till allmänheten” Johan Herlitz/Helene Bylow. Datainsamlingen är avslutad och kommer att ingå som del i doktorandprojekt, Göteborgs Universitet.

Projektmedel för inläsning av kursbok i Första hjälpen och hjärt-lungräddning som ljudbok för personer med lässvårigheter, synnedsättning etc. Lullan Backman. Projektet är genomfört.

HLR rådets etikgrupp har beviljats anslag för en enkätstudie om personalens och anhörigas uppfattning om ”Ej HLR”. Anders Bremer, Högskolan i Borås. Analys av data pågår.

”Quality cardiopulmonary resuscitation (QCPR) – utbildningsintervention i högkvalitativ HLR för sjukvårdspersonal”/Leg läk Anna Holm/Linköpings Universitetssjukhus. Projektet presenterades på ESC kongressen 2018 (se abstract nedan).
ABSTRACT ESC 2018_JA

HLR-rådets styrelse har beviljat Johan Herlitz och Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret ett årligt anslag 2018-2020 för uppdatering av IT plattform för registret på- och utanför sjukhus, samt för uppdatering och kontinuerligt underhållsarbete.

Doktoranden Cecilia Andrell Lunds Universitet, har 2018 erhållit anslag för en samutlarmningsstudie av ambulans och räddningstjänst vid hjärtstopp utanför sjukhus i Region Skåne.

Doktoranden Fredrik Hessulf Göteborgs Universitet, har 2018 beviljats anslag för inhospital hjärtstoppsstudie där tiden på dygnet för hjärtstoppet analyseras med avseende på överlevnad.

Doktoranden Annette Waldemar Linköpings Universitet, har 2018 beviljats anslag för studie om närståendebevittnad HLR på sjukhus.

Dela innehållet: