Ansökan av Projektanslag

Projektanslag

Allmänt

HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av plötsligt, oväntat hjärtstopp och första hjälpen genom ett optimalt omhändertagande. Målet ska nås genom att utarbeta riktlinjer och utbildningsprogram för optimalt omhändertagande vid hjärtstopp, sprida kunskap om hjärt-lungräddning i samhället och inom sjukvården samt stödja forskning inom området.

Villkor

 • Projektanslag kan sökas av personer som arbetar med Hjärtstopp inom sjukvården, eller HLR och första hjälpen i samhället.
 • Projektanslag kan sökas för forskningsprojekt och implementerings- samt förbättringsarbeten inom HLR och första hjälpen i Sverige.
 • Maxbelopp/ansökan är 100 000:-
 • Sista ansökningsdatum 1 april
 • Projektanslaget betalas ut som ett engångsbelopp och projektet ska återredovisas senast 31/12 nästkommande år.
 • Projektanslag lämnas inte till utbildningsinsatser där huvudmannen ansvarar för att personalen ska erhålla erforderliga kunskaper i Hjärt-lungräddning (HLR) och defibrillering. Medel kan inte  sökas för projekt som genomförs i samband med ordinarie utbildningsinsatser. Specificera vad som är utöver ordinarie utbildningsinsats.
 • Till ansökan ska en projektbeskrivning med tidsangivelser och en ekonomisk plan av projektet bifogas, liksom sökta och/eller erhållna bidrag för projektets genomförande från annan huvudman än Svenska HLR-rådet. Vid flera medsökande i projektet ska dessa anges. Projektanslaget utbetalas till huvudsökanden.
 • HLR-rådets styrelse fäster särskild vikt vid hur projektet kommer att utvärderas efter genomförande och vilka kvalitativa och/eller kvantitativa mätmetoder som kommer att användas, samt vilken ny kunskap som projektet kan tillföra.
 • Efter genomförande ska en skriftlig redovisning skickas till HLR-rådet senast den 31/12 nästkommande år. Redovisningen ska omfatta en populärvetenskaplig rapport som HLR-rådet har rätt att publicera och använda max 250 ord samt ekonomisk redovisning.
 •  Status på etikansökan ska anges och projektmedel kan utbetalas först efter godkänd EPM-ansökan.
 • Projektanslag lämnas inte till inköp av hjärtstartare, kongressavgifter eller poänggivande kurser, ej heller till djurexperimentella studier.
 • Beslut om tilldelning av projektmedel lämnas via e-post senast två månader efter ansökningstidens utgång och kan inte överklagas.
 • HLR-rådet har rätt att publicera resultatet efter genomfört projekt.
 • Vid beviljat anslag kan sökande anmodas att presentera projektet på HLR-rådet konferenser.

Här kommer de anslag som antagits att presenteras.

 

Ansökan för projektanslag

Här skriver du vilken organisation, verksamhet du tillhör
Adress till din arbetsplats
Din hemadress
Här anger du det belopp du ansöker om
För utbetalning av projektmedel
Ex. projektnummer eller kostnadsställe
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
Max filstorlek: 100 MB.
Till ansökan bifogas projektplan: Max 4 sidor A4 inklusive försättsblad, som ska innehålla bakgrund, metod, utfallsmått, förväntad nytta, ekonomisk kalkyl, tidsåtgång och referenslista. Vid flera medarbetare ska dessa anges. Om projektet ingår som en del i en forskningsstudie ska detta anges. Bifoga diarienummer samt datum för godkännande från etisk kommitté. Projektmedel kan utbetalas först efter godkänd EPM-ansökan.

 

Dela innehållet: