Första hjälpen 2021

FÖRSTA HJÄLPEN OCH HJÄRT-LUNGRÄDDNING

HLR-rådets utbildningsmål är att alla i samhället ska kunna HLR, använda en hjärtstartare, åtgärda ett luftvägsstopp samt ge första hjälpen vid livshotande sjukdoms- och olycksfall. Utbildningsmaterialet i första hjälpen har arbetats fram av Svenska rådet för hjärt-lungräddning i samverkan med Svenska livräddningssällskapet och Civilförsvarsförbundet, kursen tar 3,5-4,5  timmar.

 

Om utbildningen
Det övergripande målet är att rädda liv, förebygga vidare skadeutveckling och möjliggöra återhämtning samt minska smärta och lidande.

Första hjälpen-utbildningen är  3,5-4,5 timmar lång och baseras på internationella riktlinjer från det europeiska HLR-rådet publicerade 2021, (erc.edu). Den vilar på en systematisk genomgång av vetenskap, beprövad erfarenhet, och överensstämmer med akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Sverige.  Med denna kurs får du såväl handlingsberedskap, ökad motivation och förmåga att agera praktiskt.

Målgrupp
Alla som vill lära sig Första hjälpen och HLR till vuxna

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska du kunna:

 • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
 • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
 • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
 • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.

Förkunskaper

 •  Inläst kursbok
 • Genomförd webbutbildning i Första hjälpen utbildningsportalen som du hittar via via hlr.nu.

Tidsåtgång
Tidsåtgång 3,5-4,5 timmar.

 

INSTRUKTÖRSUTBILDNING I FÖRSTA HJÄLPEN OCH HJÄRT-LUNGRÄDDNING

Om utbildningen
Att utbilda instruktörer som i sin tur håller grund- och repetitionsutbildningar i Första hjälpen och HLR.

Målgrupper

Alla personer i samhället som ska ge utbildning i Första hjälpen och HLR.

Lärandemål

När du genomfört instruktörsutbildning i Första hjälpen ska du kunna:

 • planera och genomföra grundutbildning och repetitionsutbildning i Första hjälpen enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna kan utföra första hjälpen åtgärder samt HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Förkunskaper och förberedelser för deltagare i instruktörsutbildning i Första hjälpen:

 • instruktör i Vuxen-HLR
 • deltagit i Första hjälpen och HLR grundutbildning inom 6 månader före instruktörsutbildning
 • läst kursbok och instruktörsbok i Första hjälpen
 • genomfört webbutbildning på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat, samt tittat på filmerna
 • förberett dina träningsuppgifter.

 Tidsåtgång
Instruktörsutbildningen med 6 deltagare, tar ca 8 timmar inklusive tid avsatt för lunch/fika med totalt 1 timme.

I kursbeskrivningen finns en ungefärlig tidsåtgång angiven för varje steg.

HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING i FÖRSTA HJÄLPEN OCH HJÄRT-LUNGRÄDDNING

Om utbildningen
Utbildning av blivande huvudinstruktörer i Första hjälpen sker centralt inom HLR-rådet, kurser utlyses löpande via hlr.nu. Under utbildningen lär du dig att som huvudinstruktör hålla instruktörsutbildningar i Första hjälpen och hjärt-lungräddning, utbildningen har både ett pedagogiskt och ett ideologiskt inriktat fokus.

Lärandemål
När du genomfört huvudinstruktörsutbildning i Första hjälpen och HLR ska du kunna:

 • planera och genomföra instruktörs- och huvudinstruktörsutbildning enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR och första hjälpen åtgärder med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Förkunskaper

 • instruktör i Vuxen-HLR och Första hjälpen med erfarenhet av minst fyra grundutbildningar
 • läst instruktörs- och huvudinstruktörsbok
 • utfört webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat
 • förberett två presentationer:
  – fem minuter presentation i ämnet HLR eller Första hjälpen
  – förberedd träningsuppgift
 • rekommenderad förberedelse är även att vara observatör vid en instruktörsutbildning.

Tidsåtgång
Ca 5 timmar

Utbildningsprogrammet i Första Hjälpen och HLR baseras på internationella riktlinjer från European Resuscitation Council (ERC) 2015 och 2021. Läs mer och ladda ned guidelines via: erc.edu

Dela innehållet: