1458 personer räddades till livet med HLR i Sverige år 2020

Årsrapporten från det Svenska HLR-registret för året 2020 är nu klar och visar att totalt 1458 personer räddades till livet efter hjärtstopp i Sverige förra året. Detta motsvarar en person var sjätte timme eller fyra stycken räddade människoliv per dygn.

Det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret (SHLR) är ett kvalitetsregister som grundades år 1990 och som nu inkluderar 111087 patienter på nationell nivå över tre decennier. Registret ger nu för 4:e gången ut en digital årsrapport kring antal framgångsrika livräddaringripanden med HLR och defibrillering i Sverige, på- och utanför sjukhus.

Folkrörelsen kring HLR i Sverige har varit mycket framgångsrik och överlevnaden har över tid ökat både på och utanför sjukhus. År 2020 rapporterades som helhet 592 överlevare utanför sjukhus och 866 på sjukhus, vilket resulterar i totalt 1458 framgångsrika återupplivningsförsök. Data över antalet rapporterade fall har varit stabila under de senaste åren och övergripande innebär detta att hjärt-lungräddningen resulterar i att vi tillsammans räddar en människa till livet var sjätte timme i Sverige. Av rapporten framgår dessutom att majoriteten av överlevarna uppvisar god hjärnfunktion (dvs har inga eller måttliga kvarstående men) och god livskvalitet.

År 2020 rapporterades det in 5897 hjärtstopp från ambulanssjukvården i Sverige varav 592 personer (10%) var vid liv 30 dagar efter händelsen, en liten minskning från föregående år. Överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus ökade generellt under 1990-talet fram till 2010 men dessvärre ses ingen förbättring sedan år 2011. Tid från hjärtstopp till defibrillering är 11 minuter och har inte minskat över tid, ambulansens responstid från utlarmning till ankomst fortsätter att öka något och var 12 minuter 2020. Antalet hjärtstartare har minskat med ca 600 enheter under året, detta möjligen relaterat till lägre utbildningsinsatser samt fler icke validerade hjärtstartare under Covid19-pandemin. Avseende registret för hjärtstopp på sjukhus så ökar överlevnaden stadigt de senaste åren och totalt överlevde 866 personer (36,5%) av 2375 inrapporterade fall år 2020. Mediantid till HLR har varit <1 minut sedan registret startade och totalt erhåller cirka 90% HLR inom 1 minut efter hjärtstopp och en mycket hög andel bland patienterna som överlevt ett hjärtstopp på sjukhus hade tecken på en god eller en relativt god cerebral funktion.

Årsrapporten presenterar även intressanta data kring överlevares livskvalitet inom ramen för PROM-mätning, data kring Covid19 reltarerat till hjärtstopp, rapport från Hjärtstartarregistret samt översikt på vetenskapliga publikationer som har sitt ursprung i registrets data.

Välkommen att läsa mer och ladda ned rapporten i sin helhet HÄR!

Dela innehållet: